Lodenica Tomášíkovo

Zažite krásy Malého Dunaja

Prevádzkový poriadok pre účastníkov splavu

Poskytovateľ služby vodnej turistiky – prenajímateľ turistických lodí s príslušenstvom:
BEKOR s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 36 291 749

 1. Účastník splavu vykonáva túto činnosť na vlastnú zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo. Za prípadné ohrozenie a/alebo poškodenie života a/alebo zdravia účastníkov splavu prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. Za bezpečnosť a konanie účastníka splavu mladšieho ako 18 rokov nesie zodpovednosť jeho zákonný zástupca, bez ohľadu na to, či zákonný zástupca je alebo nie je prítomný pri splave.
 2. Splavovanie je umožnené iba osobám, ktorých fyzické a mentálne schopnosti dovoľujú, aby splavovanie absolvovali podľa podmienok určených v týchto prevádzkových pokynoch.
 3. Prenajímateľ nezodpovedá za škody na majetku a zdraví účastníka splavu spôsobené používaním prenajatej športovo-turistickej výstroje. Účastník splavu si je vedomý všetkých rizík spojených s vodnou turistikou a zodpovednosť za vzniknuté problémy preberá na seba podpisom prehlásenia o účasti na splave na vlastnú zodpovednosť. Prenajímateľ taktiež nezodpovedá za odcudzenie alebo stratu predmetov účastníka počas splavu.
 4. Prenajímateľ neprenajíma lode a príslušenstvo osobám mladším ako 18 rokov bez vedomia ich rodičov alebo zákonného / zodpovedného zástupcu.
 5. Prenajímateľ zabezpečuje dovoz účastníkov a lodí s príslušenstvom na miesto začiatku splavu a ich odvoz z miesta vylodenia, ak to nie je dohodnuté inak. Podpísaním týchto pokynov a prehlásenia účastník splavu prevezme na seba dočasnú hmotnú zodpovednosť za zapožičané veci.
 6. Prenajímateľ je oprávnený nepovoliť splavovanie lodiam, ktorých ktorýkoľvek člen posádky porušil tieto pokyny alebo z iných závažných dôvodov a vyzvať celú posádku na okamžité ukončenie splavu a odovzdanie prenajatej lode. Účastníci splavu sú povinní túto výzvu poskytovateľa bezodkladne rešpektovať a splav ukončiť bez nároku na vrátenie uhradenej sumy za poskytnutie služby.
 7. V prípade nepriaznivého počasia (búrka, silný dážď, silný vietor,…) ešte pred nástupom na splav, je možné dohodnúť si s prenajímateľom náhradný termín. V prípade, ak si splav objedná ubytovaný hosť kúpaliska a je predpoklad, že si ho už pre krátkosť pobytu nestihne vyčerpať, uhradené peniaze sa mu vrátia.
 8. V prípade náhlej prudkej zmeny počasia počas splavu je na zvážení účastníkov splavu, či splav dokončia alebo sa vylodia na breh; v prípade, že chcú splav predčasne ukončiť, telefonicky kontaktujú prenajímateľa, s ktorým sa dohodnú na prípadnom vyzdvihnutí. V takomto prípade sa peniaze účastníkovi nevracajú. Upozorňujeme však, že na nie všetky miesta mimo nástupného a výstupného miesta je možný prístup motorovým vozidlom, a to dokonca ani len v prípade núdze, ohrozenia zdravia alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku.
 9. Účastník nemá nárok na vrátenie peňazí v prípade, že sa rozhodne ukončiť splav pred jeho začiatkom alebo predčasne počas splavu z osobného dôvodu (napr. dôvodu vlastnej obavy, chýbajúceho osobného vybavenia, napr. vecí na prezlečenie a pod.), prípadne z dôvodu mierneho zhoršenia počasia. Spôsobilosť splavovania z titulu nepriaznivého počasia posudzuje prenajímateľ.
 10. Účastníkom splavu sa doporučuje:
  a) športové oblečenie podľa počasia, na nohy športovú obuv, nie šľapky;
  b) slnečné okuliare, čiapky, opaľovací krém a repelent.
 11. Povinnosti účastníka splavu:
  a) pred začiatkom splavu podpísať oboznámenie sa s týmito pokynmi a podpísať reverz – prehlásenie o účasti na vlastnú zodpovednosť;
  b) dodržiavať tieto pokyny, ako aj pokyny pracovníkov prenajímateľa;
  c) rešpektovať požiadavky maximálnej obsadenosti a nosnosti zapožičaných lodí:
  – pramica – max. 6 osôb, z toho minimálne 2 dospelé osoby, max. nosnosť 400 kg
  – kanoe 2-miestne – max. 2 osoby, z toho minimálne 1 dospelá osoba, max. nosnosť 290 kg
  – kanoe 3-miestne – max. 3 osoby, z toho minimálne 1 dospelá osoba, max. nosnosť 450 kg;
  d) splavovať sa len po oboznámení sa aspoň so základnými zásadami bezpečnosti splavovania a techniky splavovania a so spôsobilým vodáckym vybavením, ktoré mu poskytne prenajímateľ (kanoe/pramica, veslá, záchranná vesta, barel na osobné veci);
  e) pred vstupom do loďky je účastník povinný si obliecť záchrannú vestu a osobné veci si schovať do uzatváracieho barela, ktorý je súčasťou každej loďky;
  f) dbať na rovnomerné zaťaženie loďky, počas celého splavu sedieť na sedátku, nenakláňať sa z loďky, v loďke neskákať, nepoužívať prudké pohyby, nepoužívať horľavé látky a predmety, nenarábať s otvoreným ohňom;
  g) pri akejkoľvek prestávke a opustení loďky zabezpečiť loďku proti odplaveniu, prípadne prevráteniu;
  h) dodržiavať pravidlá občianskeho spolužitia a svojím správaním nerušiť právom chránené záujmy ostatných osôb, nerušiť okolie neprimeraným krikom a iným hlukom;
  i) správať sa ohľaduplne k prírode, najmä udržiavať poriadok a čistotu, dodržiavať hygienické predpisy, nevykonávať činnosť, ktorá by viedla k znečisteniu vody, najmä neodhadzovať do vody odpadky;
  j) používať zapožičané veci (loďku, veslá, vesty, barel) zodpovedne takým spôsobom, aby na majetku prenajímateľa nevznikli žiadne škody, v prípade vzniku vážneho poškodenia alebo straty je účastník splavu povinný spôsobené škody uhradiť v plnej výške prenajímateľovi, a to okamžite na mieste, najneskôr však do 7 dní. Za nadmerné opotrebovanie prenajímaného vybavenia spôsobené nedbanlivosťou alebo hrubým zaobchádzaním účastníka, účastník sa zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí prenajímateľ;
  k) účastník je povinný vrátiť prenajatú loďku v čase, na ktorý si ju prenajal.
 12. Účastníkovi splavu je zakázané:
  a) splavovanie v rozpore s týmito pokynmi a pokynmi prenajímateľa;
  b) splavovať sa pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok alebo v zdravotnom stave, ktorý ovplyvňuje vedomie, rovnováhu, zrak alebo iné zmyslové orgány účastníka splavu alebo inak vylučuje bezpečné absolvovanie splavovania, resp. tieto látky užívať počas splavovania;
  c) poškodzovať prírodné prostredie a zakladať oheň.